בדיקה

Zap-X

1. כללי
זאפ גרופ בע”מ (“החברה”) משווקת ומספקת (בעצמה ו/או באמצעות שותפים עסקיים שלה) שירות לעסקים X – Zap – במסגרתו ניתן לרכוש שירותי הקמה וניהול של אתרי אינטרנט לבתי עסק ונותני שירותים (“שירותי ההקמה והניהול” או “השירותים”); שירותי ההקמה והניהול זמינים לרכישה באתר האינטרנט של Zap שכתובתו Zapx.co.il (“אתר החברה”) ובשירות הלקוחות במייל [email protected] או בווטס אפ שמספרו 052-8007451; רכישת שירותי ההקמה והניהול כפופים לתנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן (“תנאי השימוש והרכישה”); ביצוע רכישה מהווה הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש והרכישה; החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש והרכישה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר ותנאיו יחולו על השירותים שיינתנו מאותו מועד לאילך; בעשותך שימוש באתר הנך מאשר ומצהיר כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים שלך או של תאגיד או בית העסק שיש לך את הסמכות להתחייב בשמו בעסקה לרכישת שירותי ההקמה והניהול.
2. שירותי ההקמה והניהול
2.1. החברה מציעה לרכישה מספר חבילות – את הפירוט של החבילות ניתן למצוא באתר הפעילות zapx.co.il
2.2. מובהר בזאת כי בסיום תקופת ההתקשרות וככל והמזמין לא יחדש את התקשרותו, החברה לא תמסור למזמין כל חומר ו/או תוכן ו/או מידע אחר שמסר לצורך הפקת האתר ו/או את האתר בתצורתו המוגמרת.
2.3. חשוב! אתרי האינטרנט שיוקמו עבורך על ידי החברה במסגרת השירותים יוקמו על הפלטפורמה המצויה בבעלותה ובהפעלתה של WIX. לפיכך, רכישת שירותי ההקמה והניהול מהווה גם הסכמה לתנאי השימוש של WIX המצויים תחת הקישור הבא: https://www.wix.com/about/terms-of-use כפי שיהיו מעת לעת. החברה אינה מחויבת לעדכנך על שינויים או עדכונים בתנאי השימוש באמור.
הזמנת כתובת אתר (“דומיין”)
2.4. פרטי הבעלות של הדומיין שמסר המזמין לחברה אינם ניתנים לשינוי לאחר הזמנת הדומיין, אלא בהליך של העברת בעלות שעלותו זהה לעלות רכישה של דומיין חדש.
2.5. בכל אחד מהמקרים הבאים, חידוש הדומיין וכל העלויות הכרוכות בכך יחולו על המזמין בלבד ולמזמין לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב אי חידוש הדומיין: (א) לדומיין סיומת בינלאומית (כגון: org, com, net, info). (ב) במועד בו אמור להתבצע החידוש, הדומיין אינו מאוחסן בשרת של החברה. (ג) במועד בו אמור להתבצע החידוש, למזמין אין התקשרות תקפה עם החברה.
2.6. התשלום עבור רכישת הדומיין ועבור חידושו וכן חידוש הדומיין בתום התקופה הינם באחריות המזמין בלבד ואי ביצוע התשלום או החידוש יגרום לביטול הרישום שעל שם המזמין.
3. תהליך הרכישה
3.1. על מנת לבצע רכישה של איזה משירותי ההקמה והניהול המוצעים לרכישה על ידי החברה הנך נדרש להיכנס לאתר zapx.co.il, לבחור חבילה ולמלא את הפרטים (“טופס הזמנה”). במסגרת טופס ההזמנה תידרש למסור פרטי זיהוי ופרטי קשר אישיים (כגון שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון), פרטים הנושאים אופי עסקי (כגון שם העסק, תחום פעילות) וכן פרטי כרטיס אשראי לחיוב.
3.2. מילוי טופס ההזמנה ושליחתו אינם בבחינת השלמת הליך הרכישה, ועד לאישורה הסופי של העסקה כאמור בסעיף 7.3 להלן, כרטיס האשראי שהזנת בטופס ההזמנה לא יחויב בפועל, אלא רק כ – “עסקה מושהית” (קרי, תפיסת מסגרת אשראי ללא חיוב בפועל).
3.3. לאחר קליטת טופס ההזמנה במערכות החברה, נציג החברה יצור עמך קשר על מנת להסביר לך את אופן מתן השירותים ולאשר את ההתקשרות. לאחר שיחה זו, החברה תחל בביצוע הפעולות הדרושות למתן השירותים והתשלום בגינם יחויב בפועל דרך כרטיס האשראי שהזנת בטופס ההזמנה.
3.4. חשוב! עם אישור ביצוע השירותים על ידך, לא ניתן לבטל את שירותי הקמת אתר האינטרנט הניתנים במסגרת כל חבילה ולא ניתן לקבל כל החזר כספי בגין עלות הקמת אתר האינטרנט.
3.5. הנך מתחייב לספק לחברה במסגרת טופס ההזמנה ושיחת ההתקשרות עם נציג החברה מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא כפי שמתבקש. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר לחברה במידת הצורך וזאת במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
3.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי אינך רשאי למסור את המידע שמסרת לחברה ו/או כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרכישה או לאחריה, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
3.7. הפרטים שימסרו על ידך יאספו ויישמרו על ידי החברה במאגרי המידע המנוהלים על ידה בהתאם להוראות הדין. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים בסעיף ‏12 ‎להלן (“מדיניות הפרטיות”).
3.8. אם נציג החברה לא יצור עמך קשר בתוך 48 שעות ממועד שליחת טופס ההזמנה על ידך, עליך ליזום את יצירת הקשר עם החברה.
4. מחירים ותשלומים
4.1. מחירה של כל חבילה המוצעת לרכישה על ידי החברה הינו כמצוין באתר לצד אותה חבילה, כאשר מחיר כל חבילת שירות כאמור מורכב משני רכיבי תשלום – תשלום חד פעמי בגין הקמת אתר האינטרנט (“עלות הקמת אתר האינטרנט”) ותשלום חודשי שוטף בגין ניהול ותחזוקת אתר האינטרנט (“הניהול השוטף”).
4.2. החברה רשאית לשנות את מחירן של חבילות השירות המוצעות באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמחיר המעודכן יחול ביחס להזמנות שבוצעו ממועד השינוי ועד לשינוי העוקב.
4.3. התשלום בגין שירותי ההקמה והניהול המוצעים לרכישה באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
4.4. בביצוע הרכישה הנך מצהיר כי פרטי כרטיס האשראי שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך.
4.5. החברה תהא רשאית להתנות את מתן השירותים בפועל בקבלת אישור המסלקה במועד הקודם למועד התשלום המצוין בהזמנת הפרסום או כל מועד מקביל אחר, מבלי למסור לך הודעה על כך.
4.6. החברה תהא רשאית לגבות ממך בכל דרך חוקית כל חיוב שלא כובד בכרטיס האשראי, בתוספת דמי טיפול שעשויים להיות מוטלים על החוב שלך.
4.7. החברה ו/או המסלקה רשאיות שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש.
4.8. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המסלקה.
4.9. אי תשלום בגין חבילת שירות שנרכשה על ידך במלואו ובמועדו יהווה הפרה יסודית של תנאים אלו. במקרה זה תהא זכאית החברה, מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לה על פי דין, להפסיק את מתן השירותים או להסיר את אתר האינטרנט שנבנה עבורך מפרסום, וכן להעמיד לפירעון מידי את כל יתרת מחיר חבילת השירות, בין אם הגיע מועד פירעונה ובין אם לאו, בתוספת הוצאות טיפול וגביה, והכל ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
4.10. בתום תקופת ההתקשרות של החבילה שבחר המזמין, תתחדש החבילה לתקופה של 12 חודשים נוספים, בהתאם למחיר המוצר באותה עת, ללא כל הודעה למזמין, אלא אם פנה המזמין לחברה כ – 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות וביקש שלא לחדשה.
4.11. כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים מע”מ וסכום המע”מ ייגבה בנוסף מהמזמין בהתאם לשיעורו בעת החיוב בפועל.
5. מדיניות ביטולים
5.1. הנך רשאי לבטל את השירותים, בכל עת, וזאת על ידי שליחת הודעה בכתב לכתובת המייל [[email protected]] או באמצעות יצירת קשר עם הווטס אפ של שירות הלקוחות של החברה שפרטיו 052-8007451 (“בקשת הביטול”). ביטול השירותים כאמור יהא בכפוף לתנאים והמגבלות שלהלן:
5.1.1. החל ממועד שליחת טופס ההזמנה לחברה וכל עוד לא אושר ביצוע השירותים בפועל כאמור בסעיף ‏3.3 לעיל, הנך רשאי לבטל את השירותים, ובמקרה כאמור לא תחויב כלל בגינם (ובמקרה שחויבת – תהא זכאי לקבלת החזר כספי מלא בגין הסכומים ששולמו על ידך בפועל).
5.1.2. החל ממועד אישור ביצוע השירותים כאמור בסעיף ‏3.3 לעיל, לא ניתן לבטל את שירותי הקמת אתר האינטרנט הניתנים במסגרת כל חבילה ולא ניתן לקבל כל החזר כספי בגין עלות הקמת אתר האינטרנט, אף אם הקמת האתר לא הושלמה ואף אם טרם נמסרו ללקוח תוצרים כלשהם. הנך רשאי לבקש כי אתר האינטרנט שיוקם עבורך לא יועלה לאוויר אולם גם במקרה זה לא תהא זכאי להחזר כספי כלשהו.
5.1.3. סיום השירותים בפועל יהא בתוך 30 ימים ממועד קליטת בקשת הביטול בחברה וממועד זה ואילך לא תחויב בחיובים השוטפים בגין הניהול השוטף.
5.2. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להפסיק את מתן שירותי ההקמה והניהול שנרכשו על ידך באתר (כולם או חלקם) במקרים בהם לפי שיקול דעתה של החברה הנך מפר איזו מהוראות תנאי השימוש והמכירה (לרבות איזו מהתחייבויותיך על פיהם) במקרה כאמור תימסר לך הודעה על הפסקת אספקת השירותים מראש, ככל שהדבר אפשרי. במקרה כזה עלות ההקמה לא תוחזר לך, העלות החודשית תופסק במחזור חיוב הבא.
5.3. עם סיום השירותים בפועל: (א) אתר האינטרנט שהוקם עבורך יוסר מפרסום. מובהר בזאת כי החברה אינה מחויבת למסור לך כל חומר ו/או תוכן ו/או מידע אחר שנמסרו על ידך לצורך ביצוע השירותים ו/או את אתר האינטרנט שהוקם בתצורתו המוגמרת.
6. מסירת חומרי פרסום ואחריותך ביחס לאתר האינטרנט שיוקם עבורך
6.1. לשם מתן שירותי ההקמה והניהול על ידי החברה הנך אחראי להעביר במועד ובפורמט שנקבע על ידי החברה את כל התכנים, הקבצים והמידע הנחוצים לצורך הקמת אתר האינטרנט שיוקם עבורך (לרבות אך לא רק, שמות, תמונות, סימני המסחר, כתובות, מספרי טלפון, תכנים וכד’) (בתנאים אלה: “חומרי הפרסום”). אי העברת חומרי הפרסום ו/או אי שיתוף פעולה מצדך ימנעו מהחברה את האפשרות לספק לך את שירותי ההקמה והניהול אך אין בהם כדי לפטור אותך מביצוע התשלום בגין שירותי ההקמה והניהול שנרכשו על ידך.
6.2. ידוע למזמין שמסירת המידע ושיתוף הפעולה מצדו חיוניים למתן השירות על ידי החברה. אי העברת חומרים או אי שיתוף פעולה מצד המזמין במהלך 45 ימים מיום ההתקשרות תפטור את החברה מהתחייבויותיה אך אינם מבטלים את התחייבויות המזמין ובכלל זה את התשלומים להם התחייב והמזמין יחויב במלוא סכום ההזמנה.
6.3. ביצוע שינוי ו/או עדכון באיזה מחומרי הפרסום שהועברו על ידך יהא כפוף לשיקול דעתה של החברה, אשר תהא רשאית להתנותו בתשלום נוסף.
6.4. במסירת חומרי הפרסום לחברה הנך מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
6.4.1. הנך רשאי על פי כל דין למסור לחברה את מלוא חומרי הפרסום לצורך פרסומם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יש בידיך את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין כדי לעשות שימוש ולהתיר את השימוש בכל חומרי הפרסום שהועברו לחברה לצורך פרסומם באתר האינטרנט שיוקם עבורך, ככל שאלה דרושים.
6.4.2. כל פרסום באתר האינטרנט שיוקם עבורך עומד בהוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין בפרסום שהוזמן על ידך ו/או בחומרי הפרסום כל פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות זכויות קנייניות), לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת איסורי פרסום, פרסומים אסורים בנוגע לקטינים וכל פרסום אחר האסור לפי כל דין.
6.4.3. אם הנך מציג את בית העסק כחלק מרשת חנויות הפועלות תחת אותו שם מסחרי הנך מסכים מראש ומאשר לחברה להסיר את הפרסום (כולו או חלקו) על פי בקשת בעלי הרשת ללא כל חובת בירור או בדיקה מצד החברה ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.
6.4.4. הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לכל פרסום או שימוש באתר האינטרנט שיוקם עבורך ותוצאותיו. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, בגין כל ההוצאות והנזקים, מכל מין וסוג שהוא, שנבעו מדרישה ו/או תביעה שהוגשו נגדה ו/או נגד מי מטעמה, בטענה, כי פרסום או שימוש באתר האינטרנט, על ידך או על ידי מי מטעמך, מהווים פגיעה בזכות כלשהי של צד ג׳ ו/או כל טענה או תביעה אחרת.
6.4.5. היה והנך בעל מקצוע מהמקצועות אשר על פי דין חלים עליהם כללים המגבילים את תוכן הפרסום המותר להם וסוגו, אזי ברכישת שירותי ההקמה והניהול, הנך מאשר כי ידוע לך שהאחריות המלאה לבדיקת אתר האינטרנט שיוקם עבורך וכל פרסום במסגרתו בהתאם לכללים מוטלת עליך בלבד וכי החברה אינה מחווה דעה או ממליצה לגבי התאמת או אי התאמת אופן הפרסום ו/או אופי השירות לכללי הפרסום הרלבנטיים החלים עליך.
6.5. חשוב! מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנך נושא באחריות מלאה לעמידת אתר האינטרנט בכל הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת וכן לכל שימוש שייעשה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך באתר האינטרנט שיוקם עבורך על ידי החברה, לרבות אך לא רק – הנך נושא באחריות מלאה להכנת תקנון האתר שיחול ולעמידתו בכל הוראות הדין החלות; הנך נושא באחריות מלאה לקיום דיני הפרטיות כפי שיהיו מעת לעת (לרבות ביחס לאופן איסוף המידע שייאסף על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת פעילותו של אתר האינטרנט והשימוש בו); הנך נושא באחריות מלאה לקיום חוקי הספאם כפי שיהיו מעת לעת; הנך מצהיר כי ידוע לך שאתר האינטרנט שייבנה עבורך יכלול סרגל הנגשה להנגשת האתר לאנשים עם מוגבלויות. החברה אינה מתחייבת כי סרגל ההנגשה כאמור עומד בדיני הנגישות בישראל או ברמת הנגישות המחויבת על פי דין. הנך נושא באחריות מלאה לבחינת עמידת אתר האינטרנט בדיני הנגישות כפי שיהיו מעת לעת וכן לביצוע כל התאמות הנגישות הנוספות הנדרשות ולפרסום הצהרת נגישות מתאימה בהתאם לדין. החברה ו/או מי מטעמה, אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור, והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה בקשר עם האמור.
7. ביצוע שירותי ההקמה והניהול
7.1. תהליך הקמת אתר האינטרנט שייבנה עבורך יימשך 14-28 ימי עסקים ממועד קבלת כל הנתונים וחומרי הפרסום שתידרש למסור לחברה.
7.2. ביצוע שירותי ההקמה והניהול על ידי החברה מותנה בקליטת הרכישה שביצעת באתר במערכת ההזמנות הממוחשבת של החברה וכן בעמידתך בתנאי השימוש והרכישה שלעיל ולהלן (לרבות לעניין מילוי הטפסים, מסירת חומרי הפרסום וביצוע התשלום בפועל). אי קליטת הזמנת הפרסום מכל סיבה שהיא, לרבות טעות אנוש או שגיאה במערכות המידע, לא תהווה עילה לכל טענה כלפי החברה והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך ואין בשיגור הטפסים ואספקת חומרי הפרסום וביצוע תשלום כדי להקים לבית העסק הסתמכות וודאית כי הזמנת השירות נקלטה. הנך אחראי לעקוב אחר קבלת אישור החברה לקליטת ההזמנה ולעלייתו לאוויר של אתר האינטרנט שהוקם עבורך.
7.3. אם החברה תחליט, לאחר קבלת חומרי הפרסום, כי אינה מעוניינת לבצע את השירותים, החברה תמסור לך הודעה ובמקרה כאמור תבוא ההתקשרות לכדי סיום. במקרה זה הנך זכאי להשבת סכומי כסף ששולמו על ידך בפועל.
7.4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו לעיל ולהלן, מובהר כי עיצובם וצורתם של אתר האינטרנט שיוקם עבורך ושל הפרסומים שיופקו ויפורסמו במסגרתו, כפופים לשיקול דעתה של החברה, לרבות אך לא רק ביחס לאופן עריכתם, סידורם, צורתם, עיצובם, סביבתם, עיצוב תכנים, מסגרות, תבניות, צבעים, עיצוב כפתורי מסך להפעלה וקישוריות וכיו”ב.
7.5. החברה או מי מטעמה, אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי בית העסק לו סופקו השירותים ו/או כלפי בעליו או עובדיו ו/או צד ג׳ כלשהו, במקרה של איחור או הפרעה או שיבוש כלשהו באספקת שירותי ההקמה והניהול, לרבות אך לא רק, במקרה שבו אתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים לא יהא זמין לשימוש (זמני או קבוע) ו/או במקרה של השמטה או שיבוש או טעויות או הוספות באתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים, ו/או במקרה של אי תקינות ו/או אי זמינות של רשת האינטרנט, אתר האינטרנט וקווי תקשורת, ו/או במקרה של אי הופעת איזה מהפרסומים בשל תקלות טכניות וכד’. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מתחייבת שאתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים יהיה זמין ונגיש בכל עת, לא יופרע, יעבוד כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק ו/או עיכוב שייגרמו לך ו/או לבית העסק ו/או לבעליו או עובדיו ו/או צד ג׳ כלשהו בשל נסיבות שאין לחברה שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל, אי תקינות של מערכות המחשב, אי תקינות של תשתית אחסון אתר האינטרנט או אי תקינות של רשת הטלפוניה וכיו”ב.
7.6. הנך מסכים כי בכל מקרה הסעד היחיד והממצה שתהא זכאי לו יהא השבת הסכום ששילמת בפועל לחברה על פי ההזמנה הרלוונטית.
8. זכויות קנייניות בשירותי ההקמה והניהול
8.1. פרט לחומרי הפרסום כהגדרתם לעיל (בתצורה בה נמסרו על ידך לחברה) אשר זכויות הקניין הרוחני בהם הינם וייתרו בבעלותך המלאה ולתכנים אשר נכתבו באופן ייחודי ובלעדי עבור בית העסק לו סופקו השירותים, כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים בשירותים שיעשו עבורך, בין בתמורה ובין ללא תמורה, על ידי החברה או מי מטעמה, ולרבות באתר האינטרנט שיוקם עבורך על כל חלקיו ומרכיביו, הינן של החברה בלבד, והיא תהא זכאית להשתמש בחומר זהה או דומה לצרכי מפרסמים ו/או פרסומים אחרים. אינך רשאי לעשות שימוש בתוצרי השירותים ובעיצובים כאמור ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
8.2. ידוע לך שהחברה רשאית לכלול באתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים את סימן המסחר ו/או סימני השירות שלה. סימן המסחר ו/סימני השירות כאמור הינם ויוותרו רכושה הבלעדי של החברה ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
8.3. הנך מצהיר כי ידוע לך כי במסגרת ביצוע השירותים, החברה עשויה לעשות שימוש בתמונות ו/או חומרים גרפיים שונים אשר הזכות לעשות בהם שימוש נרכשה ו/או תירכש על ידי החברה, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא מחויבת בשום שלב (לרבות לאחר תקופת ההתקשרות) להעביר לרשותך את התמונות ו/או החומרים הגרפיים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש בתמונות כאמור, הן בתקופת ההתקשרות והן לאחריה. הנך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום שתידרש לשלם עקב פנייה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, הנובעת משימוש בתמונות ו/או בחומרים הגרפיים כאמור על ידך.
9. רישומים ומסמכים
כל הרישומים בספרי החברה ייחשבו נכונים וישמשו הוכחה מספקת כלפיך לכל פרטיהם. העתק/ים מהרישומים ו/או הנתונים הנ”ל שיאושרו על ידי החברה ישמש/ו הוכחה מספקת לקיומם של הרישומים ו/או הנתונים הנ”ל ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהעתק/ים האמורים. לעניין סעיף זה “ספרי החברה” משמעותם: כל ספר, פנקס, פלט מחשב, פלט מסמך שנסרק בקורא אופטי לרבות טופס ההזמנה, כרטסת, גיליון, כל אמצעי אלקטרוני לאחסון נתונים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים.
10. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה
שימושך באתר החברה, בשירותים ובתכנים המוצעים בו והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר החברה, בשירותים ובתכנים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות אתר החברה, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת אתר החברה והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות אתר החברה, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שאתר החברה ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שאתר החברה לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
11. מדיניות פרטיות
11.1. מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על כל הנתונים והמידע הבאים: (א) הנתונים שנמסרו על ידך כחלק מתהליך רכישת השירותים באתר ו/או (ב) על התכנים והמידע שימסרו על ידך בזמן השימוש באתר החברה ובשירותים המוצעים בו ו/או (ג) על מידע שיגיע לידי החברה במסגרת ו/או/עקב על הגלישה באתר החברה ו/או (ד) על מידע שיגיע לידי החברה במסגרת ו/או/עקב מתן שירותי ההקמה והניהול ו/או (ה) על המידע והנתונים שייאספו על ידי החברה במסגרת ו/או עקב הגלישה באתר האינטרנט שיוקם עבורך במסגרת השירותים (“המידע”).
11.2. החברה רשאית לאסוף ולשמור את המידע במאגר המידע של החברה.
11.3. ידוע לך והנך מסכים כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע לשם כל אחד מהשימושים הבאים: (א) לצורך שיפור אתר החברה, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ו/או (ב) לצורך מתן השירותים, ו/או (ג) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. ו/או (ד) ליצירת קשר עמך, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים ו/או (ה) לצורך מתן שירותי דיוור לצדדים שלישיים ו/או (ו) למטרות סטטיסטיות ו/או (ז) לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים ו/או (ח) לשימוש מסחרי, לרבות מכירת המידע ו/או יצירת שיתופי פעולה עם מפרסמים ובתי עסק ו/או (ח) לצורך עמידה בהוראות הדין והרגולציה, ו/או (ט) לצרכים משפטיים ולהתגוננות בהליכים מכל סוג.
11.4. בנוסף, החברה תהא רשאית לאסוף נתונים עסקיים סטטיסטיים אודות המשתמשים או אודות בתי העסק אשר סופקו להם השירותים, לרבות אודות פעילותם ומאפייניהם של בתי העסק כאמור. מידע כאמור יכול שייאסף הן מכוח נתוני הגלישה באתר החברה והן מכוח נתוני הגלישה באתר האינטרנט שיוקם עבור בית העסק במסגרת השירותים. החברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, וזאת ללא כל תמורה, ובלבד שהחברה לא תפרסם מידע המשויך לבית העסק, הכנסותיו וכמות העסקאות המתבצעות בו בפרק זמן נתון.
11.5. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
11.6. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
12. אבטחת מידע
החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות בתחום. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע של החברה.
13. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות.
במסגרת אתר החברה ואספקת השירותים, החברה עשויה להשתמש ב-“עוגיות”, קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שתוכל לספק את השירותים, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. “עוגיה” הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP.
14. הנגשת האתרים
14.1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. במסגרת החוק תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות, בין תקנות אלו נכתבו גם תקנות נגישות השרות הכוללות סעיף ספציפי ומפורט – סעיף 35 – לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ומה נדרש מבעל האתר לבצע כדי לעמוד בתקנות ובחוק. רמת ההנגשה לה נדרש כל בית עסק וכן קבלת פטור מהנגשה, נקבעות בין היתר על פי גודל העסק, הכנסתו השנתית ועוד ולפיכך באחריותך לבדוק את רמת הנגישות ולהנגיש את אתרך בהתאם להוראות. את כלל המידע והוראות החוק בעניין ניתן למצוא בקישור https://www.gov.il/he/departments/guides/website_accessibility .
14.2. למרות שבוני האתרים כשלעצמם, אינם חייבים לבצע התאמות נגישות לאתרי האינטרנט שבנו, אלא לפי הוראות שהם מקבלים מלקוחותיהם, אנו משתדלים לבנות את האתרים של לקוחותינו בצורה קריאה וברורה לכלל הגולשים ובפרט לגולשים עם מוגבלות, אולם חובת ההנגשה בהתאם לדרישות החוק, חלה כאמור עליך.
14.3. החברה לא תהא אחראית לכל טענה שלך ו/או של כל צד ג’ אחר לעניין הנגשת האתר ועליך חלה מלוא האחריות לפעול להנגשת האתר בהתאם לדרישות החוק, המופיעות בקישור הנ”ל.
15. זכויות קנייניות באתר ותכניו
כל הדפים המצויים באתר החברה, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדי ג’ אחרים ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי אתר החברה במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד אתר החברה, לרבות עיצוב אתר החברה, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר החברה הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר החברה שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מאתר החברה בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
16. שיפוי
הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר האינטרנט שייבנה עבורך ו/או כתוצאה מאופן השימוש באתר האינטרנט כאמור על ידך ו/או על ידי מי מטעמך ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריותך על פי דין או על פי תנאים אלו.
17. שונות
17.1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
17.2. תנאי השימוש והרכישה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
17.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש והרכישה.
17.4. על תנאי השימוש והרכישה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
17.5. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

יש לכם שאלה? בואו נדבר!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם...

whatsapp
X

תדמית

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.

דילוג לתוכן